Thinking about youth’s vocational counseling in the context of renewed career and Life Design (LD) interventions - Cnam - Conservatoire national des arts et métiers Access content directly
Journal Articles Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy Year : 2019

Thinking about youth’s vocational counseling in the context of renewed career and Life Design (LD) interventions

Myśląc o poradnictwie zawodowym młodzieży w kontekście nowych koncepcji projektowania kariery i życia (Life Design)

Abstract

In the current framework of important evolutions in the world of work, the article underlines that most of the career counseling practices keep being designed on the basis of the environment-individual fit models. However, the current difficulties that individuals face today request new types of career counseling practices, giving more space for the reflexivity development and to interactions with the counselor and other important persons. The Life Design counseling approach appears as the most useful framework to support the individuals in adapting to new social and professional challenges because they focus on identity construction. The article proposes to integrate two models conceived in the Life Design framework together, with another model enlighting psychosocial identity (ego-ecology) to build a complete and comprehensive approach of career counselling aiming to reframe identity. This approach has been used to construct two career counselling individual and collective devices for helping young adults.
Pomimo istotnych przemian zachodzących we współczesnym świecie pracy, większość praktyk poradnictwa kariery nadal opiera się na modelach polegających na dopasowaniu środowiska i jednostki. Niniejszy artykuł podkreśla fakt, że z powodu obecnie doświadczanych przez jednostki trudności istnieje potrzeba wypracowania nowych interwencji poradniczych, które stwarzałyby znacznie większą możliwość rozwijania refleksyjności radzącego się w interakcji z doradcą i innymi ważnymi dla niego osobami. Wydaje się, że poradnictwo Life Design, koncentrując się na konstruowaniu tożsamości, tworzy najbardziej użyteczne ramy wsparcia jednostek w adaptacji do nowych społecznych i zawodowych wyzwań. W tym artykule proponuje się zintegrowanie dwóch modeli opracowanych w ramach poradnictwa Life Design z modelem podkreślającym tożsamość psychospołeczną (model odwołujący się do ego-ekologii), w celu wypracowania w poradnictwie kariery kompleksowego i wszechstronnego podejścia, zmierzającego do przebudowywania tożsamości. Podejście to już zastosowano przy tworzeniu dwóch narzędzi indywidualnego i grupowego poradnictwa kariery skierowanego do młodzieży.
Fichier principal
Vignette du fichier
119-Tekst artykułu-443-1-10-20200124.pdf (2.93 Mo) Télécharger le fichier
Origin : Publisher files allowed on an open archive

Dates and versions

hal-03241391 , version 1 (28-05-2021)

Identifiers

Cite

Valérie Cohen-Scali. Thinking about youth’s vocational counseling in the context of renewed career and Life Design (LD) interventions. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy , 2019, 8, pp.237-250. ⟨10.34862/sp.2019.1⟩. ⟨hal-03241391⟩
33 View
43 Download

Altmetric

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More