Employability guidance & life design counselling: Objectives, ends and foundations of career and life design interventions - Cnam - Conservatoire national des arts et métiers Access content directly
Journal Articles Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy Year : 2018

Employability guidance & life design counselling: Objectives, ends and foundations of career and life design interventions

Doradztwo dotyczące zatrudnienia a poradnictwo Life Design: cele główne i szczegółowe oraz podstawy interwencji poradniczych

Abstract

In modern societies, the goal of career and life design interventions is to help each individual respond to the following generic issue: “By what kind of active life might I give meaning and a perspective to my existence?”. Throughout the 20th century, this question has been frequently translated into the language of dominant systems of work organization and exchange (for example, “What occupations or professions would be right for me?”). Career and life design interventions were thus transformed into employability guidance, whose determined objective was an inclusion into the current world of work (in line with the final purpose of sustained economic growth). This guidance used methodologies that varied depending on the role (sometimes zero) played by scientific knowledge in their design. In the context of global crises of the end of the 20th century affecting our ecosystem, a doubt has gradually emerged about the durability of the currently dominant forms of work organization and exchange. As a result, life design interventions geared towards helping people respond to the generic issue of counselling (not to its various translations) have begun to develop. Nevertheless, one can wonder to what extent they can contribute to the achievement of the resolution adopted by the UN General Assembly in 2015, entitled: “Transforming our world”.
Całość interwencji w postaci poradnictwa i orientacji zawodowej ma na celu pomóc każdej osobie w odnalezieniu odpowiedzi na podstawowe/generyczne pytanie stawiane w „płynnych społeczeństwach”: przez jakie aktywności życiowe można nadać sens i perspektywy swojemu życiu? Przez cały XX wiek ten problem był ujmowany w języku uwzględniającym dominację systemów organizacji pracy i wymiany jej wytworów (czego przykładem może być pyta nie: jaki zawód będzie mi odpowiadać?). Pomaganie w poradnictwie stawało się w ten sposób doradztwem dotyczącym zatrudnienia, którego celem było wprowadzenie w aktualny świat pracy, co ostatecznie miało zapewniać trwały wzrost gospodarczy. Doradztwo to opiera się na metodologiach, które różnią się od siebie w zależności od funkcji i miejsca (czasami zerowego), jakie zajmują w nich wiedza naukowa i koncepcje interwencji. W kontekście global nego kryzysu, jaki dotknął cały ekosystem pod koniec XX wieku, pojawiły się wątpliwości co do trwałości obecnie dominujących form organizacji i podziału produktów pracy. W konsekwencji zaczęły się rozwijać interwencje pomocy w poradnictwie Life Design, które prowadzą do pomagania jednostkom w odnalezieniu odpowiedzi na podstawowe pytanie przewodnie (a nie na jego różne translacje). Można jednak zastanawiać się, w jakim stopniu może się to przyczynić do zwiększenia zdolności ich udziału w realizacji rezolucji pod hasłem „Zmienić świat”, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2015 roku.
Fichier principal
Vignette du fichier
18.Guichard.Counsello1.Employab.LifeDesign.pdf (246.73 Ko) Télécharger le fichier
Origin Publisher files allowed on an open archive

Dates and versions

hal-03247524 , version 1 (03-06-2021)

Licence

Identifiers

Cite

Jean Guichard. Employability guidance & life design counselling: Objectives, ends and foundations of career and life design interventions. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy , 2018, 7, pp.235-236. ⟨10.34862/sp.2018.1⟩. ⟨hal-03247524⟩
60 View
128 Download

Altmetric

Share

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More